ADAPTACJE PROJEKTÓW TYPOWYCH

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów pomagamy w zakupie projektów gotowych czołowych polskich firm projektowych.
Jednocześnie przy zakupie projektów gotowych proponujemy naszym klientom adaptacje projektów która jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę.
Polega ona na dostosowaniu projektu typowego / gotowego do lokalnych warunków, a także na wprowadzeniu proponowanych przez Inwestora zmian.
Wykonywany jest również projekt zagospodarowania działki, zgodnie z wymaganiami miejscowego planu lub decyzji o warunkach zabudowy.

POMAGAMY W WYBORZE
PROJEKTU TYPOWEGO / PROJEKTU GOTOWEGO

Zachęcamy Cię do konsultacji z nami. W trakcie rozmowy pomożemy Ci w wyborze konkretnego domu, który będzie najbardziej odpowiadał Twoim potrzebom wizualno-estetycznym.
Doradzimy Ci również w kwestiach technicznych, takich jak: wybór optymalnych materiałów i technologii budowy, urządzeń instalacyjnych itd.
Projekty typowe / projekty gotowe, które polecamy są nam dobrze znane, dlatego możesz być pewny, że przedstawimy Ci nie tylko wszystkie zalety każdego z osobna, lecz także ewentualne ograniczenia jakie stwarzałby projekt, który wytypowałeś.

DLACZEGO WARTO ZLECIĆ NAM

WYKONANIE ADAPTACJI?

 • przy zakupie projektu za naszym pośrednictwem oferujemy atrakcyjne rabaty na adaptację,
 • posiadamy długoletnie doświadczenie w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę na terenie: Olsztyna, Mławy i Warszawy wraz z okolicznymi powiatami,
 • gwarantujemy krótki czas wykonania adaptacji: 1-2 tygodnie od momentu skompletowania potrzebnych dokumentów,
 • oferujemy fachową i bezpłatną pomoc przy wyborze projektu,
 • wprowadzamy proponowane przez Klienta zmiany w projekcie,
 • analizujemy lokalizację domu na działce oraz wykonujemy projekt zagospodarowania terenu,
 • sprawdzamy projekt gotowy pod względem wymagań decyzji o warunkach zabudowy lub planu miejscowego,
 • służymy radą i pomocą w załatwieniu spraw formalnych oraz uzyskaniu niezbędnych uzgodnień,
 • przygotujemy dokumenty celem uzyskania decyzji lokalizacji zjazdu, wyłączenia z produkcji rolnej, uzgodnienia konserwatorskiego i archeologicznego,
 • przygotowujemy wnioski o odstępstwa, opinię ZUDP oraz badania geotechniczne gruntów,

PROCEDURA UZYSKIWANIA

POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę z reguły trwa około dwóch miesięcy,
dlatego jeżeli planujesz rozpocząć budowę swojego domu zacznij działać z wyprzedzeniem.

Poniżej przedstawiamy cztery podstawowe kroki aby uzyskać pozwolenie na budowę domu.

Biuro Nieruchomości

PLAN MIEJSCOWY

Pierwszym etapem na drodze do zdobycia pozwolenia na budowę jest wizyta w wydziale architektury Urzędu Gminy, gdzie trzeba sprawdzić czy nasza działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W przypadku gdy plan jest uchwalony występujemy o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania. Jeżeli planu nie ma występujemy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy należy złożyć wniosek (we właściwym urzędzie gminy).

Wniosek taki powinien zawierać:

 • mapę do celów projektowych z wkreśloną granicą terenu objętego wnioskiem,
 • szkice/ rysunki określające funkcję i sposób zagospodarowania terenu,
 • należy określić charakterystyczne dane zabudowy (powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, wysokość zabudowy, kąt dachu, ilość kondygnacji, ilość miejsc parkingowych- garaży itd.),
 • należy określić wielkości i sposób zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej oraz sposobu unieszkodliwiania odpadów,
 • opisać charakterystyczne parametry techniczne inwestycji,
 • określić dane właścicieli działek sąsiednich oraz innych, w przypadku inwestycji mogącej naruszyć ich interes prawny bądź uciążliwych mogących pogorszyć stan środowiska,

Dane wpisywane do wniosku mają charakter jedynie orientacyjny. Polegają one na opisaniu, co chcemy zrealizować, dlatego nie potrzeba załączać projektu budowlanego ani koncepcji zabudowy. Urząd wydając decyzję określa jednak wiążąco, co będzie można na danej nieruchomości zrealizować i właśnie w oparciu o te dane powstanie projekt budowlany.

Biuro Nieruchomości

WYBÓR PROJEKTU NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH Z WARUNKÓW ZABUDOWY

Etap drugi dotyczy wykonania projektu architektoniczno – budowlanego zgodnego z decyzją o warunkach zabudowy / planu miejscowego lub wykonanie adaptacji projektu.

Na tym etapie należy uzyskać wszystkie dokumenty formalno- prawne, a które posłużą nam uzyskać pozwolenie na budowę – dokumenty te to:

 • mapa do celów projektowych w skali 1:500
 • wypis z planu miejscowego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • opinia gestora sieci o możliwości podłączenia się do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowo – kanalizacyjnej, deszczowej
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 • decyzja lokalizacyjna zjazdu z drogi na działkę
 • decyzja odrolnienia gruntów
Biuro Nieruchomości

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Na tym etapie składamy wniosek o pozwolenie na budowę w skład, którego wchodzi:

 • projekt budowlany (4 egzemplarze) wraz z opiniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami, oraz dołączamy:
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

Projekt budowlany powinien zawierać plan zagospodarowania działki wykonanej na aktualnej mapie do celów projektowych oraz projekt architektoniczno – budowlany wraz z dokumentami formalno-prawnymi. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje właściwy organ architektoniczno-budowlany (właściwy ze względu na położenie działki) na podstawie wniosku Inwestora. Czas rozpatrywania wniosku o pozwolenie na budowę przez urząd wynosi ustawowo maksymalnie 65 dni.

Biuro Nieruchomości

ROZPOCZĘCIE PRAC BUDOWLANYCH

Po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę (decyzja staje się prawomocna po 14 dniach od daty jej wydania) Inwestor zobowiązany jest zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przystąpieniu do prac budowlanych w terminie, co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem.
I wreszcie możemy wbić pierwszą łopatę w ziemię i rozpocząć prace budowlane.

NASI

PARTNERZY

logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera
logo-partnera

zadzwoń

mail
Anna Dunajska
+48 512 684 058
Dariusz Dunajski
+48 511 769 340

napisz

mail

biuro@dunajscy.pl

odwiedź nasze biuro

adres
ul. Głowackiego 13/15
lok. 2a
10-447 Olsztyn